M I C H A L C Z O W A

INDEX GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE | KONTAKT |


Kliknij =>>

Stowarzyszenie

Sportowo-Kulturalne

Michalczowa
Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Statut Stowarzyszenia

Regulamin Zebrania

Regulamin Zarządu

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Adres - kontakt

Michalczowa
33-314 Łososina Dolna
Powiat Nowosądecki
Polska
tel. +48 603 411 051

m i c h a l c z o w a @ w p.p lZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu: Andrzej Mliczek

Wiceprezes: Małgorzata Szot,

Sekretarz: Stanisław Pajor
KOMISJA REWIZYJNA:


Przewodniczący - Beata Grochola,

Członkowie Komisji: Grażyna Bednarek, Janina Hołyst.

W dniu 01.10.2010 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zostało zarejestrowane

Stowarzyszenie Sportowo - Kulturalne "Michalczowa"
Statut

Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego "Michalczowa"


z dnia 15.09.2010.Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: "Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Michalczowa" zwane dalej „Stowarzyszeniem”.


§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Michalczowa, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać również poza granicami Polski


§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.


§4

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.), ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
2. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych i innych organizacji o podobnym charakterze i celach.
3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2. Cele i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1) zrzeszanie osób zainteresowanych rozwojem fizycznym, oświatowym, kulturalnym, intelektualnym, i zawodowym, oraz mieszkańców naszego regionu,
2) propagowanie, rozwijanie inicjatyw i działań mających wpływ na rozwój fizyczny, zdrowotny, intelektualny, duchowy, zawodowy, kulturalny, ludności naszego regionu,
3) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
4) realizacja zadań w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i organizacji wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
5) wspomaganie wszelkich form działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej lub wychowawczej, osób fizycznych i grup społecznych w tym rehabilitację społeczną, edukację i pomoc niepełnosprawnym, oraz integrowanie środowisk twórczych na terenie swego działania,
6) organizowanie, patronat i współudział przedsięwzięć o charakterze sportowym, społecznym, kulturalnym i oświatowym,
7) rozwijanie wśród społeczeństwa aktywnych postaw i działań w zakresie realizacji zadań sportowych, kulturalnych, zdrowotnych, oraz szeroko pojętej świadomości proekologicznej i ochrony środowiska naturalnego,
8) promowanie stylu życia opartego na aktywnych formach spędzania wolnego czasu,
9) zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży, oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie,
10) zwiększenie partycypacji obywateli w życiu publicznym i społecznym,
11) rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego,
12) współdziałanie i współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.


Rozdział 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

§7

1) udział w realizacji programów związanych z działalnością stowarzyszenia,
2) współdziałanie z władzami samorządowymi, sportowymi, oświatowymi, a także z organizacjami pozarządowymi, oraz udział w realizacji zadań publicznych,
3) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
4) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego i kulturalnego, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół, klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, organizacji pozarządowych, instytucji kultury , firm i osób prywatnych,
5) upowszechnianie uprawiania mini-dyscyplin sportowych,
6) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
7) organizowanie i rozwijanie rozmaitych form aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oraz pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego dzieci, młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, umysłowej i społecznej,
8) organizowanie, prowadzenie, wspieranie grup i zespołów sportowych, grup, zespołów regionalnych i folklorystycznych,
9) udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych w imprezach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, spotkaniach zespołów sportowych i folklorystycznych, szkoleniach, warsztatach, pokazach, przeglądach, konkursach, festiwalach, targach, spotkaniach grup dyskusyjnych, i innych.
10) organizowanie, współorganizowanie oraz finansowanie i współfinansowanie kosztów; imprez i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, spotkań zespołów sportowych i folklorystycznych, festiwali, przeglądów, konkursów, warsztatów, pokazów, targów spotkań grup dyskusyjnych, szkoleń, oraz działań służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej i innych.
11) tworzenie, dostosowywanie infrastruktury do uprawiania sportu, rekreacji , wypoczynku, prowadzenia zajęć świetlicowych, warsztatów, szkoleń, pokazów, spotkań, konkursów, zawodów, festiwali, i innych,
12) zakup i renowację; sprzętu, akcesoriów, strojów do prowadzenia zajęć sportowych, kulturalnych, świetlicowych, rekreacji , wypoczynku, współzawodnictwa sportowego i kulturalnego, szkoleń, promocji, warsztatów, koncertów, występów oraz wyposażenia, strojów, instrumentów dla grup, zespołów regionalnych i folklorystycznych,
13) występowanie o przyznanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznaczeń
14) finansowanie i współfinansowanie nagród, wyróżnień, odznaczeń,
15) zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży, zwłaszcza z rodzin niewydolnych wychowawczo, o niskich dochodach, i innym poprzez: pomoc w nauce, prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych, świetlicowych, oraz warsztatów, szkółek, organizowanie wycieczek,
16) aktywizację ludności poprzez działalność sportową, oświatową, kulturalną, edukacyjną, szkoleniową, wspieranie działalności grup nieformalnych,
17) pozyskiwanie i gromadzenie środków, funduszy na działalność Stowarzyszenia od sponsorów i darczyńców, oraz instytucji i organizacji, a także poprzez zbiórki po uzyskaniu zezwoleń określonych szczegółowymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,
18) podejmowania działań w celu pozyskiwania pomocy z krajowych, europejskich i światowych funduszy celowych na realizację strategii rozwoju i promocji zgodnych z celami Stowarzyszenia,
19) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie innych dodatkowych źródeł finansowania przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
20) propagowanie i promocję kultury, regionu poprzez działalność grup, zespołów sportowych i folklorystycznych,
21) angażowanie dzieci, młodzieży i osób starszych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
22) dokumentowanie, archiwizowanie materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
23) organizowanie, finansowanie i współfinansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym,
24) organizowanie i wspieranie działań na rzecz otaczającego środowiska;
25) współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze i celach, wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności, zawieranie umów i wspólne przedsięwzięcia,


§ 8

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na:
1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2) pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
3) bazie sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej szkół, instytucji kultury, jednostek komunalnych, innych organizacji, firm, osób prywatnych,
4) wsparciu finansowym samorządów, jednostek i instytucji administracji państwowej, organizacji pozarządowych, darczyńców, szkół, instytucji kultury, jednostek komunalnych, innych organizacji, firm, osób prywatnych,
5) udziale w programach i konkursach związanych z działalnością stowarzyszenia,
6) Dopuszcza się możliwość wynagradzania członków stowarzyszenia w przypadku realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Rozdział 4. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych.
2) wspierających.
3) honorowych


§10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Polski i cudzoziemcy mający stałe zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie są pozbawieni praw publicznych, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Małoletni mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.


§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
l) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy -Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec działalności statutowej i władz Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych, kulturalnych, i innych organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez
Zarząd Stowarzyszenia,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.


§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc w działalności stowarzyszenia lub pomoc materialno -finansową dla Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) korzystania z innych uprawnień określonych, przez Zarząd Stowarzyszenia.


§13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła specjalne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek połowy członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka wspierającego.
4. Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub pisemny wniosek połowy Członków Stowarzyszenia.


§ 14

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia,
4) godne reprezentowanie Stowarzyszenia.


§15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) nie płacenia składek członkowskich,
5) rozwiązanie się Stowarzyszenia.

Rozdział 5. Władze Stowarzyszenia

§16

l. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa cztery lata. Wybór Władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§17

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne,
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez
1) Zarząd Stowarzyszenia:
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 2/3 ogółu członków zwyczajnych.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§18

l. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie programów sportowej, kulturalnej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie regulaminów dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzez głosowanie jawne lub tajne,
6) podejmowanie uchwał o przyjęciu oraz zmianie statutu, lub rozwiązania Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.


§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, dwóch Zastępców Prezesa, sekretarza, Skarbnika.
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.
3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu a do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej trzech jego członków.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi Zarządu.


§ 20.

Do kompetencji i zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,
3. występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia
4. przygotowywanie organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków, przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zgromadzenia, a w szczególności w kwestiach:
1) zmian w statucie Stowarzyszenia,
2) postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
3) przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
4) wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,
5) opracowania regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej, które dla swej ważności wymagają Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
6) ustalania regulaminu wynagrodzeń,
7) proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,
5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
6. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
7. powoływanie i rozwiązywanie komisji i sekcji problemowych,
8. opracowywanie i uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
9. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia za pomocą uchwały,
10. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonywanie i przedkładanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
11. zawieranie umów dotyczących współpracy i działalności Stowarzyszenia,
12. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.


§21

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i Sekretarza lub dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Prezesa Zarządu i Sekretarza.


§ 22

l. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.


§23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z. 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia .absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwal, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.


§24

l. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.


§25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


Rozdział 6. Wyróżnienia i kary

§26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody, odznaczenia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród, odznaczeń, określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.


§27

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia - Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
4) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 7. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§28

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie.
2) darowizny, zapisy, spadki,
3) dotacje na zadania zlecone Stowarzyszeniu,
4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
5) dochody z majątku, własnej działalności,
7) inne wpływy.

Rozdział 8. Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§29

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością głosów przy obecności co najmniej. połowy uprawnionych do głosowania.


§ 30

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji ustalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
********************************************************************

powrót do menu


********************************************************************
STRONA GŁOWNA
Grupa Regionalna

Kliknij =>>

GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE | KONTAKT | MENU