M I C H A L C Z O W A

| INDEX | GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY | KONTAKT

www.michalczowa.iap.pl
Kliknij =>>
Kliknij =>>

WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Kliknij =>>
Kliknij =>>

V PFS 2 0 2 0

V PFS 2 0 1 9

IV PFS 2 0 1 8
III PFS 2 0 1 7
II PFS 2 0 1 6
SF 2 0 1 5
I PFS 2 0 1 4
MSF 2 0 1 4
MSF 2 0 1 3
MSF 2 0 1 2
MSF 2 0 1 1
MSF 2 0 1 0


REGULAMIN

VI POWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY 2020
ONLINE


PATRONAT HONOROWY:

Pan Marek Kwiatkowski Starosta Powiatu Nowosądeckiego

Pan Andrzej Zarych Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym SącZu

Pan Andrzej Romanek Wójt Gminy Łososina Dolna


WSPARCIE FINANSOWE:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Małopolskie Centrum Kutury "SOKÓŁ"w Nowym Sączu
Gmina Łososina Dolna
Stowarzyszenie MICHALCZOWA

DO ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PRZEGLĄDU
KONKURSÓW TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU REGIONALNEGO
zgłosiły się i zostały zakwalifikowane zespoły:

1. Zespół Regionalny LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
2. Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa
3. Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej
4. Regionalny Zespół PODEGRODZIE z Podegrodzia
5. Zespół Regionalny KOWALNIA ze Stróż
6. Zespół Regionalny POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej
7. Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
8. Zespół Regionalny ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
9. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
10. Grupa Regionalna MICHALCZOWA z Michalczowej
WYNIKI VI PPFS 2020
ONLINE
DO POBRANIA:

Kliknij =>>

Protkół Komisji PPFS 2020 ONLINE

PROTOKÓŁ
VI POWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY
KONKURSY TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY

Sporządzony dnia 30 września 2020r.
edycja internetowa-online

Komisja w składzie:
Maria Brylak - Załuska – etnograf, przewodnicząca
Lidia Czechowska - choreograf
Jadwiga Adamczyk– muzyk (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu)
Marta Smólczyńska – etnolog, (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu)

po obejrzeniu: 10 prezentacji tańców regionalnych, 10 prezentacji strojów regionalnych oraz 10 prezentacji muzyk
zaprezentowanych przez uczestników VI Powiatowego Przeglądu Folkloru Sądecczyzny (listy uczestników w załączniku) komisja konkursowa postanowiła przyznać w trzech odrębnych konkursach następujące nagrody finansowe na ogólną kwotę 14 000,00 zł.

W konkursie tradycyjnego tańca ludowego regionu Sądecczyzny (lista uczestników w załączniku)
komisja konkursowa przyznała nagrody finansowe wynikające z realizacji zadania o nazwie
„VI POWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY” ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
na ogólną kwotę 7 000,00 złotych:


1. Nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł dla Zespołu Regionalnego MYSTKOWIANIE z Mystkowa
za całość programu, a w szczególności za tradycyjną choreografię tańców.

2. Nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY
z Nawojowej za wierne odtworzenie fragmentu weselaoraz prawidłowy dobór tańców i pieśni
związanych z tym obrzędem.

3. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Zespołu Regionalnego LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
za wierne ukazanie charakteru tańców własnego regionu.

4. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA z Michalczowej
za dobrą budowę programu i taniec „Chodzony”.

5. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Zespołu Regionalnego PODEGRODZIE z Podegrodzia
za autentyczną swobodę na scenie oraz tradycyjny sposób
wykonania i opracowania „krakowiaka” chłopców.

6. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Zespołu Regionalnego PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
za spontaniczność i atmosferę prawdziwej zabawy oraz sprawność techniczną tańców.

7. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWIOKI z Rożnowa
za prawidłowe i z dużą werwą wykonanie polki „pod majder”.

8. Nagrodę pieniężną w kwocie 550,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za sprawność techniczną zespołu w wykonaniu tańców.

9. Nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Regionalnego KOWALNIA ze Stróż
za tradycyjne, w charakterze regionu wykonanie „sztajerka”.

10. Nagrodę pieniężną w kwocie 450,00 zł dla Zespołu Regionalnego z Kąclowej
za prezentację tańców Pogórza Gorlickiego.

W konkursie stroju regionalnego (lista uczestników w załączniku) komisja konkursowa przyznała nagrody
finansowe ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na ogólną kwotę 3 500,00 złotych:


1. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa

za dbałość o estetykę stroju oraz bardzo dobre odtworzenie zróżnicowania dawnych strojów młodzieżowych.

2. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA z Michalczowej
za bardzo dobre prezentowanie strojów Lachów Sądeckich z północnej części regionu.

3. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI
za bardzo dobry kierunek pracy w procesie ukazywania różnorodności elementów stroju ludowego występującego na terenie peryferyjnym Lachów Sądeckich.

4. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Regionalnego KOWALNIA ze Stróż za dbałość o estetykę stroju oraz odtworzenie starych strojów z regionu Pogórza.

5. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Zespołu Regionalnego MYSTKOWIANIE z Mystkowa
za staranność w odtworzeniu dawnej sylwetki w stroju kobiecym.

6. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 złdla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY z Nawojowej
za dbałość o prezentację różnorodności strojów z pogranicza lachowskiego z okolic Nawojowej.

7. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Dziecięcego Regionalnego Zespołu POGÓRZAŃKIE DZIECI z Kąclowej
za dbałość o estetykę w odtworzeniu dawnego stroju dziecięcego
i młodzieżowego z regionu.

8. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł
dla Grupy Regionalnej LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
za dbałość o przekazanie dawnych strojów ludowych subregionu Pogórza Sądeckiego.

9. Nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł
dla Zespołu Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia
za prezentację stroju młodzieżowego z subregionu Lachów Podegrodzkich.

10. Nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za prezentację stroju ludowego z regionu Lachów Sądeckich.

Komisja przyznała wyróżnienia regulaminowe w konkursie muzyki regionalnej - nagrody finansowe
ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na ogólną kwotę 3 500,00 złotych:


1. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00zł dla Zespołu Regionalnego LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
za ukazanie charakterystycznego stylu i brzmienia instrumentalnego regionu Pogórza oraz zgranie muzyki.

2. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00zł dla Zespołu Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
za właściwą rolę prymisty w pokazie i dobrą prezentację muzyki.

3. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za dobre wykonanie melodii lachowskich, w szczególności dialogowanie instrumentów dętych.

4. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia
za bardzo dobrą prezentację i swobodę wykonawczą muzyków.

5. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł
Zespołu Regionalnego KOWALNIA ze Stróż za dobre wykonanie melodii pogórzańskich.

6. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY z Nawojowej
za przypomnienie rzadziej wykonywanych melodii krakowiaków sądeckich.

7. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA z Michalczowej
za repertuar zgodny z tradycją regionu.

8. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Zespołu Regionalnego MYSTKOWIANIE z Mystkowa
za dobry śpiew męski w krakowiakach sądeckich.

9. Nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWIOKI z Rożnowa
za poszukiwanie repertuaru i wykorzystanie go w prezentacji muzyki.

10. Nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł dla Zespołu Regionalnego KĄCLOWIANIE z Kąclowej
za udany debiut muzyki w konkursie.

Komisja wyraża serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego
„Michalczowa” w Michalczowej,koordynatora Pana Andrzeja Mliczka za przygotowanie i współrealizację
tegorocznej, internetowej edycji konkursu pomimo trudnej sytuacji pandemicznej związanej z wirusem Covid-19.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestniczących zespołów folklorystycznych, ich instruktorów i opiekunów, którzy podjęli się przygotowania prezentacji w poszczególnych konkurencjach.

Dziękujemy Panu Zbigniewowi Rusnakowi za zaangażowanie i wielki wkład pracy w formie wolontariatu
w bardzo sprawne przeprowadzenie przeglądu od strony informatycznej.
Dziękujemy fundatorom nagród finansowych: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
oraz Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu.
Dziękujemy władzom Powiatu Nowosądeckiego i Gminy Łososina Dolna za objęcie patronatem Konkursu
i przyznanie środków finansowych na działania zmierzające do ochrony i popularyzacji regionalnego
dziedzictwa kulturowego.Mamy nadzieję, że dzięki przychylności i wsparciu zarówno władz jak i sponsorów konkurs w Michalczowej będzie kontynuowany przez następne lata, czego organizatorowi i przyszłym uczestnikom
serdecznie życzymy.

Podpisy Komisji
Maria Brylak-Załuska …………………………………..
Lidia Czechowska …………………………………..
Jadwiga Adamczyk …………………..………………
Marta Smólczyńska …………………..………………FOTOGALERIA UCZESTNIKÓW VI PPFS 2020


Regionalny Zespół PODEGRODZIE z Podegrodzia


Zespół Regionalny KOWALNIA ze Stróż


Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa


Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej


Grupa Regionalna MICHALCZOWA z Michalczowej******************************************************************


PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY
zadanie zrealizowane przez
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Michalczowa" w Michalczowej
dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska2019".


Kliknij =>>
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ZADANIE PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

W dniu 27.09.2019 o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Michalczowej
odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania
PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:
Pan Józef Szkarłat - przedstawiciel Wójta Gminy Łososina Dolna,
Pani Monika Sowa dyrektor CKiP Gminy Łososina Dolna,
przedstawicele zespołów regionalnych, członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy.
Koordynator projektu Andrzej Mliczek przedstawił założenia i realizację zadania pod nazwą
PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY.
Zadanie PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY zostało zrealizowane w pełnym zakresie i terminach:
- warsztaty tradycyjnego tańca, muzyki i stroju ludowego Sądecczyzny zrealizowane w dniach 15-16.06.2019
- konkursy tradycyjnego tańca, muzyki i stroju ludowego Sądecczyzny zrealizowane w dniu 23.06.2019
- zostały wydane publikacje podsumowujące i promujące zadanie - wydawnictwa albumowe i płyty DVD
podsumowujące i promujace zadanie pod nazwą PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY dofinansowane przez
Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2019"
które zostały przekazane nieodpłatnie.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne"Michalczowa" w Michalczowej
pragnie podziękować za dofinansowanie Przegladu Folkloru Sądecczyzny:
Narodowemu Centrum Kultury,
Małopolskiemu Centrum Kultury,
Gminie Łososina Dolna
oraz za współpracę:
Szkole Podstawowej z Michalczowej wraz z Radą Rodziców
Starostwu Powiatowemu z Nowego Sącza
CKiP Łososina Dolna
a także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację
warsztatów, konkursów,wydawnictw, obsługi Przeglądu Folkloru Sądecczyzny.FOTORELACJA Z PODSUMOWANIA ZADANIA PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURANE "MICHALCZOWA" W MICHALCZOWEJ
ZAPRASZA NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ZADANIE PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

które odbędzie się w w dniu 27.09.2019 o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Michalczowej.
Zostanie omówiona realizacja zadania PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY oraz wręczone publikacje albumowe i płyty DVD
promujace zadanie dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2019"


PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

Kliknij =>>
V PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY


Wdniu 23.06.2019 w Michalczowej odbyły się
KONKURSY TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
zrealizowane w ramach zadania "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY".

W konkursach udział wzieło 11 zespołów regionalnych z regionu Sądecczyzny:

ZR KIYRPECKI z Łącka
ZR NAWOJOWIACY z Nawojowej
ZR SKALNIK z Kamionki Wielkiej
ZRPIT PODEGRODZIE z Podegrodzia
ZR MAŁA HELENKA z Chełmca
ZR ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
ZR BYSTRO KICORA z Przysietnicy
ZR POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej
GR MICHALCZOWA z Michalczowej
ZR JANCZOWIOKI z Janczowej
ZR JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej

Nagrody w konkursach Tradycyjnego Tańca Regionalnego,Muzyki i Stroju Ludowego Sądecczyzny
na łączna kwotę 22 000,00 zł zostały ufundowane przez:
Narodowe Centrum Kultury w Konkursie Tradycyjnego Tańca Regionalnego w kwocie 10 000,00 zł
Narodowe Centrum Kultury w Konkursie Tradycyjnego Stroju Ludowego w kwocie 10 000,00 zł
Małopolskie Centrum Kultury z Nowego Sącza wyróżnienia regulaminowe w Konkursie Muzyki Regionalnej w kwocie 2 000,00 zł.


Kliknij =>>

WYNIKI DO POBRANIA
PROTOKÓŁ KOMISJI


ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne"Michalczowa" w Michalczowej
pragną podziękować za dofinansowanie Przegladu Folkloru Sądecczyzny:
Narodowemu Centrum Kultury,
Małopolskiemu Centrum Kultury,
Gminie Łososina Dolna za dofinansowanie zadania
oraz za współpracę:
Szkole Podstawowej z Michalczowej wraz z Radą Rodziców
Starostwu Powiatowemu z Nowego Sącza
CKiP Łososina Dolna
a także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację Przegladu Folkloru Sądecczyzny


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

PRZEGLĄD FOLKORU SĄDECCZYZNY DOFINANSOWANY PRZEZ:
Narodowe Centrum Kultury
MCK SOKÓŁ Nowy Sącz
Gmina Łososina Dolna
Stowarzyszenie Sportowo-Kulkturalne "Michalczowa w Michalczowej

PATRONAT HONOROWY
Marek Kwiatkowski
Starosta Powiatu Nowy Sącz
Andrzej Romanek
Wójt Gminy Łososina Dolna


PATRONAT MEDIALNY
RADIO RNN MAŁOPOLSKA
GAZETA KRAKOWSKA


FOTORELACJA Z REALIZACJI ZADANIA PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY W DNIU 23.06.2019.

Rozpoczęcie Przeglądu Folkloru Sądecczyzny przemarszem i powitaniem uczestników i publiczności.


Komisja w składzie: Maria Brylak -Załuska etnograf - przewodnicząca komisji
Marta Smólczyńska etnolog- sekretarz komisji
Lidia Czechowska -choreograf
Jadwiga Adamczyk - muzyk
dokonała oceny i przyznała nagrody w
KONKURSACH TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
w których wzięły udział reprezentacje zespołów regionalnych:


ZR KIYRPECKI z Łącka


ZR NAWOJOWIACY z NawojowejZR SKALNIK z Kamionki Wielkiej


ZR ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa


ZRPIT PODEGRODZIE z Podegrodzia


ZR MAŁA HELENKA z Chełmca


ZR BYSTRO KICORA z Przysietnicy


ZR POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej


GR MICHALCZOWA z MichalczowejZR JANCZOWIOKI z JanczowejZR JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej


ZABAWA INTEGRACYJNA

Kapela Józefa Józefowskiego z Rojówki

Kapela z Michalczowej


Ogłoszenie wyników przez komisję, rozdanie dyplomów i pamiątek
wraz z omówieniami prezentacji.
Radość z uzyskanych wyników!


PROTOKÓŁ
V PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY Michalczowa 23.06.2019 r.
KONKURSY TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
Komisja w składzie:
Maria Brylak- Załuska – etnograf, przewodnicząca
Lidia Czechowska - choreograf
Jadwiga Adamczyk– muzyk (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu)
Marta Smólczyńska – etnolog, (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu), sekretarz komisji

po obejrzeniu 11 prezentacji: strojów regionalnych,
tańców regionalnych oraz muzyk przez uczestników
5. Przeglądu Folkloru Sądecczyzny (listy uczestników w załączniku)
komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody finansowe
na ogólną kwotę 22 000,00 zł.


W konkursie tradycyjnego tańca ludowego regionu Sądecczyzny
(lista uczestników w załączniku) komisja konkursowa przyznała nagrody finansowe
wynikające z realizacji projektu o nazwie PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY,
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Etnopolska 2019” na ogólną kwotę 10 000,00 złotych:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Zespołu Regionalnego SKALNIK z Kamionki Wielkiej
za całość prezentacji a szczególnie za swobodę zachowania na scenie.
2. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
za prawidłową budowę programu i wykonanie tańców.
3. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Zespołu Regionalnego POGÓRZANSKIE DZIECI z Kąclowej
za dobrą budowę programu i wykonanie tańców.
4. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA
z Michalczowej za bardzo dobry przebieg programu oraz za tradycyjny przekaz zabaw
i folkloru dziecięcego.
5. Nagrodę pieniężną w kwocie 1100,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY
z Nawojowej za tradycyjne wykonanie tańca.
6. Nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE
z Łososiny Dolnej za dobre wykonanie tańców.
7. Nagrodę pieniężną w kwocie 800,00 zł dla Zespołu Regionalnego KYRPECKI z Łącka
za zachowanie charakteru i dobre wykonanie najstarszych tańców własnego regionu.
8. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Regionalnego Zespołu PODEGRODZIE
z Podegrodzia za swobodę zachowania na scenie.
9. Nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Regionalnego MAŁA HELENKA
z Chełmca za ładne wykonanie walczyka.
10. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Regionalnego JANCZOWIOKI z Janczowej
za prezentację folkloru tanecznego Lachów Sądeckich.
11. Nagrodę pieniężną w kwocie 300,00 zł dla Zespołu Regionalnego BYSTRO KICORA
z Przysietnicy za próbę prezentacji folkloru z własnego regionu.

W konkursie stroju regionalnego (lista uczestników w załączniku) komisja konkursowa
przyznała nagrody finansowe wynikające z realizacji projektu o nazwie
PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Etnopolska 2019” na ogólną kwotę 10 000,00 złotych:


1. Nagrodę pieniężną w kwocie 1500,00 zł dla Zespołu Regionalnego POGÓRZAŃSKIE DZIECI
z Kąclowej za bardzo dobre odtworzenie dawnych strojów dziecięcych i młodzieżowych.
2. Nagrodę pieniężną w kwocie 1500,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA
z Michalczowej za bardzo dobry kierunek w procesie odtwarzania dawnych strojów młodych
Lachów Sądeckich z północnej części regionu.
3. Nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY
z Nawojowej za bardzo dobre prezentowanie strojów z pogranicza lachowskiego z okolic Nawojowej.
4. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWSKA DOLINA
z Rożnowa za dbałość o przekazanie różnorodności strojów subregionu północnych Lachów Sądeckich.
5. Nagrodę pieniężną w kwocie 1200,00 zł dla Zespołu Regionalnego KYRPECKI z Łącka
za odtworzenie starych strojów z regionu.
6. Nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł dla Zespołu Regionalnego JANCZOWIOKI z Janczowej
za odtworzenie dawnego stroju Lachów Sądeckich – części wschodniej.
7. Nagrodę pieniężną w kwocie 600,00 zł dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia
za promocję tradycyjnych strojów Lachów Podegrodzkich.
8. Nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Regionalnego MAŁA HELENKA z Chełmca
za odtworzenie tradycyjnego typu ubioru młodszych dziewczynek.
9. Nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Regionalnego BYSTRO KICORA z Przysietnicy
za odtworzenie tradycyjnego typu stroju starszych dziewcząt.
10. Nagrodę pieniężną w kwocie 300,00 zł dla Zespołu Regionalnego SKALNIK z Kamionki Wielkiej
za prezentacje strojów regionu Lachów Sądeckich.
11. Nagrodę pieniężną w kwocie 300,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za prezentacje strojów regionu Lachów Sądeckich.

Komisja przyznała wyróżnienia regulaminowe - nagrody finansowe ufundowane przez
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na ogólną kwotę 2 000,00 złotych:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 300,00 zł dla Zespołu Regionalnego SKALNIK z Kamionki Wielkiej
za bardzo dobry śpiew męski oaz tradycyjne brzmienie muzyki.
2. Nagrodę pieniężną w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Regionalnego KYRPECKI z Łącka
za dobre śpiewy dziewcząt oraz grę młodych muzyków.
3. Nagrodę pieniężną w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za ekspresję muzyczną kapeli.
4. Nagrodę pieniężną w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
za dobrą muzykę i śpiew.
5. Nagrodę pieniężną w kwocie 200,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA z Michalczowej
za dobry śpiew młodego wodzireja oraz grę instrumentalistek.
6. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY
z Nawojowej za repertuar osadzony w tradycji regionu.
7. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego BYSTRO KICORA z Przysietnicy
za propagowanie gry na dawnych instrumentach i dobrą grę prymistki.
8. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego MAŁA HELENKA z Chełmca
za dobry śpiew dziewczynek i ciekawą korespondencję trąbki i klarnetu.
9. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Regionalnego Zespołu PODEGRODZIE z Podegrodzia
za kontynuacje muzycznych tradycji Lachów Podegrodzkich.
10. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego JANCZOWIOKI z Janczowej
za udany debiut muzyki w konkursie.
11. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego POGÓRZANSKIE DZIECI z Kąclowej
za bardzo dobry śpiew dzieci a cappella.

Komisja z radością chce podkreślić wzrastający poziom prezentacji zespołów.
Cieszy fakt, że w bieżącym roku w przeglądzie wzięły udział także zespoły dziecięce.
Wysoko oceniamy poziom merytoryczny i organizacyjny Przeglądu oraz sprawne jego przeprowadzenie.
Wyrażamy serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa” w Michalczowej
oraz inicjatora i koordynatora projektu Pana Andrzeja Mliczka za ogromny wkład pracy w jego przygotowanie i przebieg.
Szczególne podziękowania kierujemy do władz Narodowego Centrum Kultury w Warszawie
i Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu za ufundowanie nagród dla uczestników.
Dziękujemy władzom Powiatu Nowosądeckiego i Gminy Łososina Dolna za objęcie patronatem Konkursu
i przyznanie środków finansowych na działania zmierzające do ochrony i popularyzacji
regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Przegląd Folkloru Sądecczyzny i konkursy tradycyjnego tańca, muzyki i stroju ludowego zasługują na dalsze
zainteresowanie władz i instytucji kultury oraz jeszcze większe jego upowszechnianie.

Podpisy Komisji

DO POBRANIA WYNIKI KONKURSÓW TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
które odbyły się w Michalczowej w dniu 23.06.2019.
Gratulujemy nagrodzonym laureatom konkursów.

Kliknij =>>

INFORMACJE I FOTORELACJA:ARTYKUŁ W GAZECIE KRAKOWSKIEJ

Kliknij =>>


*************************************************************************WARSZTATY TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI i STROJU REGIONALNEGO REGIONU SĄDECCZYZNY
zrealizowane w dniach 15-16.06.2019 w ramach zadania "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY"
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2019"


W dwudniowych warsztatach w dniach 15-16 czerwca 2019 z wyżywieniem, noclegiem itransportem,
uczestniczyło 40 osób w tym 37 uczestników zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszeń,
instruktor oraz koordynator zadania i jego zastępca.
W dniu 15.06.2019 podczas warsztatowych zajęć teoretycznych i praktycznych
przeprowadzonych przez Panią Beatę Grzegorzek instruktora GOK-u w Gródku nad Dunajcem
w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu w Tęgoborzy uczestnicy warsztatów zapoznali się
z sposobami tańczenia tradycyjnych tańców regionu Sądecczyzny polek i walców 4godz.
W trakcie zajęć warsztatowych z zakresu stroju ludowego Sądecczyzny 4godz.
w Izbie Regionalnej w Wojakowej uczestnicy warsztatów zapoznali się miedzy innymi
z dawnymi metodami wyrobu płótna lnianego i foluszu wełnianego.
Następnie odbył się pokaz strojów regionalnych ich z szczegółowym omówieniem .
W dniu 16.06.2019. w trakcie warsztatów z tematyki muzyki uczestnicy zapoznali się
z tradycjami i sposobem muzyki ludowej granej na różnych instrumentach w regionie Sądecczyzny 4godz..

ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne"Michalczowa" w Michalczowej
pragną serdecznie podziękować za uczestnictwo, zaangazowanie i pomoc w realizacji
Warsztatów realizowanych w ramach zadania "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY"
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2019".

FOTORELACJA**********************************************************************STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE "MICHALCZOWA" W MICHALCZOWEJ
REALIZUJĄC ZADANIE "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY"
ZAPRASZA
ZAINTERESOWANE GRUPY I ZESPOŁY REGIONALNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH
TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 23 CZERWCA 2019. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
email: michalczowa @ wp . pl
informacja telefoniczna 603-411-051


Kliknij =>>

DO POBRANIA:
PLAKAT Kliknij =>> ULOTKA Kliknij =>> KARTA ZGŁOSZENIA Kliknij =>> REGULAMINKliknij =>>


INFORMACJE:

Kliknij =>>DOFINANSOWANIE ZADANIA PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY:

**********************************************************************

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE "MICHALCZOWA" W MICHALCZOWEJ
REALIZUJĄC ZADANIE "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY"
DOFINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA
ZAINTERESOWANE OSOBY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH,
Z ZAKRESU TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 15-16 CZERWCA 2019. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
email: michalczowa @ wp . pl
informacja telefoniczna 603-411-051

DO POBRANIA: Karta zgłoszenia - warsztaty PFS
Kliknij =>>

****************************************************************IV PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

KONKURS TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY


Michalczowa 10.06.2018FOTORELACJA
>>>www.lososina.pl >>>


INFORMACJA O UCZESTNIKACH PRZEGLĄDU:

ZR NAWOJOWIACY z Nawojowej
informacja o zespole: facebook.com/Nawojowiacy/


GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA
informacja o zespole: www.michalczowa.iap.pl

ZR ECHO JAWORZA z Ptaszkowej
informacja o zespole: gokptaszkowa.pl/echo-jaworza/

ZR GÓRALE ŁĄCCY z Łącka
informacja o zespole: http://gorale.lacko.pl

ZR HELENIOKI z Chełmca
informacja o zespole:pl-pl.facebook.com

ZR LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
informacja o zespole:lipniczanie.pl

ZR MYSTKOWIANIE z Mystkowa
informacja o zespole:facebook.com/Mystkowianie/

poza konkursem wystapią

KAPELA JÓZEFA JÓZEFOWSKIEGO z Rojówki

grupy dziecięce:

ZR MAŁE ROŻNOWIOKI
informacja o zespole:facebook.com/.html

GR MICHALCZOWA
informacja o zespole: www.michalczowa.iap.pl


Serdeczne podziękowania

za wsparcie przeglądu Przeglądu Folkloru Sądecczyzny dla:MCK Sokół z Nowego Sącza
Gminy Łososina Dolna
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Szkoly Podstawowej w Michalczowej
Radzie Rodziców SP Michalczowa
Halina i Janusz Uryga Zakładu Przetwórstwa Mięsa Porąbka Iwkowska
Stacji Kontroli Pojazdów Grażyna i Kazimierz Bednarek
Dorota i Paweł Karwala Transport Krajowy i Międzynarodowy
Agata i Piotr Kukla Michalczowa Sklep Groszek
FOTOKITA Paweł Kita Włodzimierz Kita Iwkowa
PiECHOWICZ OGRODY z Iwkowej
Józefie i Stanisławowi Pajor
Zofii Bednarek
IVENTS z Iwkowej

konferansjerom:
Dorocie Nowak
Krzysztofowi Cepidze

oraz wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie przeglądu i imprezy .

***********************************************************


III PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

KONKURS TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNYMICHALCZOWA 18.06.2017

WYSTĄPIŁY KAPELE I ZESPOŁY REGIONALNE:

gościnnie:

Kapela Józefa Józefowskiego z Rojówki

w konkursie udział wzieli:

Grupa Regionalna Michalczowa
informacja o zespole: www.michalczowa.iap.pl"

ZR Mszalniczanie z Mszalnicy
informacja o zespole:pl-pl.facebook.com/Mszalniczanie

ZR Rożnowska Dolina z Rożnowa
informacja o zespole: pl.facebook.com/zespolregionalnyroznowioki

ZR Dolina Popradu z Piwnicznej
informacja o zespole: dolina-popradu.pl

ZR Kowalnia ze Stróż
informacja o zespole: pl-pl.facebook.com/KOWALNIA/

ZR Nawojowiacy z Nawojowej
informacja o zespole: nawojowiacy.pl

Dziekujemy Komisji oceniającej zespoły i przyznajacej nagrody:
Pani Marii Brylak-Załuska, Pani Lidii Czechowskiej, Panu Bogdanowi Matusikowi.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY NAGRODZONYM i FUNDATOROM NAGRÓD:


Pragniemy podziękować za wspieranie

Przeglądu Folkloru Sądecczyzny i Stowarzyszenia "Michalczowa"

samorządom:
Gminie Łososina Dolna
Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu

firmom:
Halina i Janusz Uryga Wyroby wędliniarskie
Agata i Piotr Kukla Michalczowa Sklep Groszek
Grażyna i Kazimierz Bednarek Stacje Kontroli Pojazdów
Jan Bednarek Stacje Kontroli Pojazdów
Andrzej Bednarek Firma BUGAJ
Dorota i Paweł Karwala Transport Krajowy i Międzynarodowy
Bożena i Wojciech Krzyżak Firma REDROG
FOTOKITA Paweł Kita Włodzimierz Kita Iwkowa
Łagan Tadeusz z Nowego Sącza
IVENTS z Iwkowej
oraz
Kapeli GRA-TIS z Łososiny Dolnej


**********************************************************************************

II PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

LISTA UCZESTNIKÓW
KONKURSU TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI
I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
Michalczowa 19.06.2016 r
.
Zespoły regionalne:
1) NISKOWIOKI z Niskowej
2) SKALNIK z Kamionki Wielkiej
3) ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
4) GR MICHALCZOWA z Michalczowej
5) JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
6) PODEGRODZIE z Podegrodzia
7) NAWOJOWIACY z Nawojowej

Pary taneczne:
1) Jakub Pędzich - Anna Szemla z ZRPiT Niskowioki z Niskowej
2) Grzegorz Hołyst – Agnieszka Kulig z GR Michalczowa z Michalczowej
3) Pajor Stanisław – Pajor Józefa z GR Michalczowa z Michalczowej
4) Sławomir Podosek – Urszula Wąs z ZR Jakubkowianie z Łososiny Dolnej
5) Sławomir Bryniak – Jadwiga Jarzmik z ZR Jakubkowianie z Łososiny Dolnej
6) Czesław Majewski – Danuta Marszałek z ZR Mszalniczanie
7) Jelito Bogdan – Górka Zofia z ZR Mszalniczanie z Mszalnicy
8) Stanisław Tokarczyk – Beata Zaczek z ZR Nawojowiacy z Nawojowej
9) Klimczak Krzysztof – Anna Majerczyk z ZR Nawojowiacy z Nawojowej
10) Migacz Marek – Michalik Anna z ZRPiT Podegrodzie z Podegrodzia
11) Leszek Migacz – Maria Migacz z ZRPiT Podegrodzie z Podegrodzia


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY NAGRODZONYM i FUNDATOROM NAGRÓD:


Pragniemy podziękować za wspieranie

Przeglądu Folkloru Sądecczyzny i Stowarzyszenia "Michalczowa"

samorządom:
Gminie Łososina Dolna
Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu

firmom:
Halina i Janusz Uryga Wyroby wędliniarskie
FOTOKITA Paweł Kita Włodzimierz Kita Iwkowa
Łagan Tadeusz z Nowego Sącza***********************************************************************

PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY
Przegląd Folkloru Sądecczyzny
Pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Pana Jana Golonki

odbył się w dniu 11.11.2014

KONKURS TAŃCA, MUZYKI i STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY

w którym wzięły udział reprezentacje zespołów regionalnych:

ZR JAKUBKOWIANIE z Łososiny D.
ZR ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
ZR SKALNIK z Kamionki W.
ZR ECHO JAWORZA z Ptaszkowej
GR MICHALCZOWA z Michalczowej
ZR MSZALNICZANIE z Mszalnicy
ZPiT PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
ZR LIPNICZANIE z Lipnicy W.
ZR DOLINA POPRADU z Piwnicznej


oraz gościnnie

ZG ZORNICA z ZakopanegoORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE MICHALCZOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA MICHALCZOWA

pragną serdecznie podziękować
uczestnikom za udział w konkursie i złożyć gratulacje nagrodzonym,
Komisji Konkursowej
za obiektywną ocenę,

STAROSTWU POWIATOWEMU W NOWYM SĄCZU oraz GMINiE ŁOSOSINA DOLNA za ufundowanie nagród,

WŁAŚCICIELOM FIRM:
J.URYGA, FOTOKITA, BUGAJ, KADEM,
za wspieranie działalności folklorystycznej,

publiczności i wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tej uroczystości
za serdeczność i wspaniałą atmosferę.

więcej informacji o przeglądzie

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJFOTORELACJA

Regulamin strony

Niniejsza strona należy do Grupy Regionalnej z Michalczowej. Wszelkie dane prezentowane na niniejszej stronie nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność danych na stronie i z tytułu praw autorskich oraz za żadne szkody wyrządzone przez interakcje ze stroną użytkownika.GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE | KONTAKT | MENU